Narząd słuchu – słuch i jego rodzaje

0 komentów

Słuch jest narządem, które spełnia wiele zadań i jest potrzebny w codziennym funkcjonowaniu człowieka, a każdy jego ubytek jest kwalifikowany jako kalectwo. Narząd słuchu ma wpływ na sposób w jaki odbieramy otaczającą nas rzeczywistość. Z kolei akustyka słuchu jako nauka ma na celu poznać i zrozumieć powiązania między zjawiskami psychoakustycznymi a budową anatomiczną i fizjologią układu słuchowego.

Tymczasem logopedia wyróżnia kilka rodzajów słuchu. Zgodnie z tym słuch dzielimy na:

 • słuch fizyczny, czyli fizjologiczny, który wykazuje wysoką wrażliwość na fale dźwiękowe, czyli słyszenie fal dźwiękowych o częstotliwości 16-50 000 Hz, co ulega zmianie z wiekiem;
 • słuch muzyczny, który umożliwia wskazanie wysokości dźwięku, a także dostrzec różnicę między wysokościami dźwięku, barwą i siłą dźwięku;
 • słuch fonemowy(inaczej fonematyczny, mowny, Cortiego), który pozwala na zróżnicowanie i rozpoznawanie dźwięków mowy(fonemów). Do etapu rozwoju słuchu zalicza się analizę i syntezę słuchu. Fonemy są rozróżniane na zasadzie kontrastu, czyli np. dźwięczność – bezdźwięczność lub miękkość – twardość;
 • słuch prozodyczny, czyli zdolność rozróżnienia  elementów prozodycznych wymowy takich jak akcent, rytm czy intonacja);
 • słuch fonetyczny, to taki który umożliwi odróżnić różne głoski(stanowiące tę samą klasę głosek).

Według ekspertów słuch fizjologiczny jest najważniejszy, gdyż to on pozwala odróżnić szum trawy od warkotu samochodu.

Słuch spełnia bardzo ważną rolę w życiu człowieka i wpływa na takie aspekty jak:

 • rozwój mowy i porozumiewania się,
 • dostarcza sygnały informacyjne,
 • jest źródłem informacji o rzeczach i zdarzeniach w otoczeniu,
 • zdobycie i utrzymanie sprawności fizycznej,
 • łączenie uczuciowe z otaczającym światem, dzięki czemu człowiek utrzymuje zdrowie psychiczne i poczucie bezpieczeństwa,
 • przyswojenie zasad współżycia społecznego,
 • umożliwia przekazywanie nastrojów,
 • jako środek kontaktów międzyludzkich.

Warto jeszcze poznać klasyfikację wad słuchu, które dzielimy na:

 • lekki niedosłuch(jedynie trudności w mowie szeptanej),
 • umiarkowany niedosłuch(trudności w słyszeniu mowy potocznej),
 • ciężkie upośledzenie słuch(rozumiane jest co najmniej 40% słów),
 • głuchota(gdy mowa potoczna nie jest rozumiana).

Z kolei ze względu na miejsce uszkodzenia niedosłuch dzielimy na:

 • niedosłuch przewodzeniowy (gdy uszkodzenie powstało w uchu zewnętrznym i środkowym),
 • niedosłuch odbiorczy, który jest dzielony na niedosłuch: ślimakowy, nerwowy, centralny.

Do form pomagania dzieciom z niedosłuchem zalicza się :

 • zastosowanie protezy,
 • zajęcia logopedyczne,
 • leczenie zachowawcze lub chirurgiczne i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *